شعرفارسی

صلا

صلا
صلاء
آواز دادن و دعوت مردم برای خوردن طعام یا انجام نماز.
1

کاربردهای صلا

 • صلاح از ما چه می جویی که مستان را صلا گفتیم

  به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم

 • به دلداریش مرحبایی بگفت

  برسم کریمان صلایی بگفت

 • وگر در دهد یک صلای کرم

  عزازیل گوید نصیبی برم

 • دم از سیر این دیر دیرینه زن

  صلایی به شاهان پیشینه زن