شعرفارسی

صوفی

صوفی
پشمینه پوش
پیرو طریقه تصوف
1

کاربردهای صوفی

 • از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم

  به یک کرشمه صوفی وشم قلندر کن

 • بلای عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع

  چنان بکند که صوفی قلندری آموخت

 • به در نمی رود از خانگه یکی هشیار

  که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند

 • روی بنمای که صبر از دل صوفی ببری

  پرده بردار که هوش از تن عاقل برود

 • مطربان رفتند و صوفی در سماع

  عشق را آغاز هست انجام نیست

 • من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب

  صوفی به عجز خویشتن اقرار می کند

 • گر آن حلوا به دست صوفی افتد

  خداترسی نباشد روز غارت

 • خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم

  شطح و طامات به بازار خرافات بریم

 • یکی گفت با صوفیی در صفا

  ندانی فلانت چه گفت از قفا

 • سعدی ملامت نشنود ور جان در این سر می رود

  صوفی گران جانی ببر ساقی بیاور جام را

 • رهی زن که صوفی به حالت رود

  به مستی وصلش حوالت رود

 • آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند

  اشهی لنا و احلی من قبله العذارا

 • می ای دارم چو جان صافی و صوفی می کند عیبش

  خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی

 • صوفیان واستدند از گرو می همه رخت

  دلق ما بود که در خانه خمار بماند

 • بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

  صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی

 • می صوفی افکن کجا می فروشند

  که در تابم از دست زهد ریایی

 • صوفی نظر نبازد جز با چنین حریفی

  سعدی غزل نگوید جز بر چنین غزالی

 • که ای صوفی شراب آن گه شود صاف

  که در شیشه برآرد اربعینی

 • ای صوفی سرگردان در بند نکونامی

  تا درد نیاشامی زین درد نیارامی