شعرفارسی

ضرب

ضرب
طنبک، دنبک
1

کاربردهای ضرب

  • که بار غمم بر زمین دوخت پای

    به ضرب اصولم برآور ز جای