طبرزد

طبرزد
قند یا نبات سفت و محکم
نمک بلوری
1

کاربردهای طبرزد

  • طبرزد را چو لب پرنوش کردی

    ز شکر حلقه ها در گوش کردی