شعرفارسی

طرب

طرب
شادمانی
1

کاربردهای طرب

 • خشک شد بیخ طرب راه خرابات کجاست

  تا در آن آب و هوا نشو و نمایی بکنیم

 • همین کام و ناز و طرب داشتند

  به آخر برفتند و بگذاشتند

 • خاک مصر طرب انگیز نبینی که همان

  خاک مصرست ولی بر سر فرعون و جنود

 • بلبل از آواز او بی خود شدی

  یک طرب ز آواز خوبش صد شدی

 • مغنی نوای طرب ساز کن

  به قول وغزل قصه آغاز کن

 • به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم

  بیا ساقی که جاهل را هنیتر می رسد روزی