طیلسان

طَیلَسان
ردا، نوعی جامۀ کلاهدار گشاد، بلند، و شبیه شنل که خواص، مشایخ، یا زردشتیان بر دوش می‌انداختند
1

کاربردهای طیلسان

  • بس عقل عیسوی که ز مشکین صلیب او

    زنار بندد ارچه فلک طیلسان اوست