عبرت نمائی

عبرت نمائی
آنچه موحب اعجاب شود. شگفت انگیز
1

کاربردهای عبرت نمائی

  • به وقت هندسه عبرت نمائی

    مجسطی دان و اقلیدس گشائی