عبیر

عبیر
ماده ای خوشبو مرکب از مشک و کافور.
1

کاربردهای عبیر

  • فتنه ام بر زلف و بالای تو ای بدر منیر

    قامتست آن یا قیامت عنبرست آن یا عبیر

  • بیا ساقی آن می که حور بهشت

    عبیر ملایک در آن می سرشت

  • معطر بود و خوب و دلپذیری

    «بدو گفتم که مُشکی یا عبیری