شعرفارسی

عدو

عدو
دشمن، بدخواه
1

کاربردهای عدو

 • با عدوی خود مرا خویشی نبود

  دعوت تو جز بداندیشی نبود

 • چو می توان به صبوری کشید جور عدو

  چرا صبور نباشم که جور یار کشم

 • مرا با عدو عاقبت فرصت است

  که از آسمان مژده نصرت است

 • مزن ای عدو به تیرم که بدین قدر نمیرم

  خبرش بگو که جانت بدهم به مژدگانی