شعرفارسی

عشرت

عشرت
معاشرت کردن، خوشگذرانی، کامرانی
1

کاربردهای عشرت

 • دمی با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت

  من آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم

 • می ام ده مگر گردم از عیب پاک

  بر آرم به عشرت سری زین مغاک

 • چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن

  که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی

 • ز ما هم عشرت آموز و هم آرام

  چو ما هم صبح خوشدل باش و هم شام

 • شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن

  به اسیران قفس مژده گلزار بیار