عطارد

عطارد
تیر
مرکوری
هرمس
تیر یا عطارد
هرمس
کوچکترین سیاره منظومه خورشیدی و نزدیک‌ترین سیاره به خورشید است.
در ادبیات به عنوان دبیر فلک خوانده شده است. مرکوری رومیان، تطبیق یافته هرمس در اساطیر یونانی است. او پیک خدایان دیگر بوده است و ایزد چوپان‌ها، بازرگانان، اندازه و وزن، سخنرانی، ادبیات، ورزشکاری و دزدی است. همچنین او خدای سخن‌وری و نویسندگی است.
1

کاربردهای عطارد

 • ای که انشا عطارد صفت شوکت توست

  عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد

 • چون قامتم کمان صفت از غم خمیده دید

  چون تیر ناگهان ز کنارم بجست یار

 • نمازش برد چون هندو پری را

  ستودش چون عطارد مشتری را

 • بگفت ایدوست تیر طعنه تا چند

  من از دست تو افتادم درین بند

 • بتی گر تیر ز ابروی کمان زد

  ترا بر جامه و ما را بجان زد

 • گرت راهی نماید راست چون تیر

  از آن برگرد و راه دست چپ گیر