عنبر

عنبر
عنبر
ماده‌ای مومی و خوش بو است که از نهنگ عنبر (گاو عنبر) به دست می‌آید. عنبر در دستگاه گوارش نهنگ عنبر ساخته می‌شود و از راه مخرج یا دهان این جانور دفع می‌شود. قطعه‌های عنبر دفع شده روی آب دریا یا در ساحل به دست می‌آید.
1

کاربردهای عنبر

 • چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش

  به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش

 • گو دلم حق وفا با خط و خالت دارد

  محترم دار در آن طره عنبرشکنش

 • باد آمد و بوی عنبر آورد

  بادام شکوفه بر سر آورد

 • فتنه ام بر زلف و بالای تو ای بدر منیر

  قامتست آن یا قیامت عنبرست آن یا عبیر

 • ور بی هنر به مال کنی کبر بر حکیم

  کون خرت شمارد اگر گاو عنبری

 • چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل

  عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد

 • گر بیهنر بمال کند کبر بر حکیم

  کون خرش شمار و گر گاو عنبرست

 • این باد روح پرور از انفاس صبحدم

  گویی مگر ز طره عنبرفشان توست