عود الصلیب

عودالصلیب
چوبی است از درخت خاص که ترسایان بدان صلیب سازند، و چون او را در گلوی اطفال آویزند به خواب نترسد، و صرع را بسیار مفید است
1

کاربردهای عود الصلیب

  • آن نازنین که عیسی دلها زبان اوست

    عود الصلیب من خط زنار سان اوست