غاشیه

غاشیه
پوشش زین
رستاخیز، قیامت
1

کاربردهای غاشیه

  • گر به تن بازکنم جای دگر باکی نیست

    که به دل غاشیه بر سر به رکاب تو درم

  • دور جنیبت کش فرمان تست

    سفت فلک غاشیه گردان تست