شعرفارسی

فارغ

فارغ
آسوده، رها
1

کاربردهای فارغ

 • بیفشان و بشمار و فارغ نشین

  که از صد یکی را نبینی امین

 • سلسله موی دوست حلقه دام بلاست

  هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

 • تو فارغی و عشقت بازیچه می نماید

  تا خرمنت نسوزد تشویش ما ندانی

 • فارغ دل آن کسی که مانند حباب

  هم در سر میخانه سرانداز شود