شعرفارسی

فروغ

فروغ
روشنایی، نور
شعله و شرار آتش
رونق
1

کاربردهای فروغ

 • بیفروز از فروغ خود چمن را

  مکاه ای دوست قدر خویشتن را

 • ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما

  آب روی خوبی از چاه زنخدان شما

 • این همه عکس می و نقش نگارین که نمود

  یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد

 • فروغ آفتاب صبحگاهی

  فرو شوید ز رخسارت سیاهی

 • به چندین فروغ و به چندین چراغ

  بیاراسته چون به نوروز باغ

 • فروغ دل و دیده مقبلان

  ولی نعمت جان صاحبدلان

 • آنکو ترا فروغ و صاف و جمال داد

  در حیرتم که از چه مرا کرد خاکسار

 • نشاط جوانی ز سر بخشمت

  صفا و فروغ دگر بخشمت