فرو کردن (سخن)

فروکردن
پیوستن و آغازیدن سخن
1

کاربردهای فرو کردن (سخن)

  • نشسته پیش او شاپور تنها

    فرو کرده ز هر نوعی سخنها