فسحت

فسحت
گشادگی، فراخی
گنجایش، وسعت
1

کاربردهای فسحت

  • فسحت میدان ارادت بیار

    تا بزند مرد سخن گوی گوی