فضاله

فضاله
باقی و زائده ٔ از چیزی
1

کاربردهای فضاله

  • من از شراب این سخن مست و فضاله قدح در دست که رونده ای در کنار مجلس گذر کرد و دور آخر در او اثر کرد و نعره ای چنان زد که دیگران به موافقت او در خروش آمدند و خامان مجلس بجوش