فلک

فلک
آسمان، سپهر، گردون
فلکه ، چوبی که در وسط آن ریسمان کوتاهی بسته شده بود که پای مجرم را در آن می بستند و می زدند.
1

کاربردهای فلک

 • وقت سحر به آینه ای گفت شانه ای

  کاوخ فلک چه کجرو و گیتی چه تند خوست

 • این ره و رسم قدیم فلک است

  که توانگر ز تهیدست برید

 • از روز نخستین اگرت سنگ گران بود

  دور فلکت پست نمیکرد و سبکسار

 • پشت سر اوفتاده فلکم

  نقص حطی و جرم کلمن نیست

 • فلک دست قوت بر او یافته

  سر دست مردیش بر تافته

 • ایمنی از خروش من گر به جهان دراوفتد

  فارغی از فغان من گر به فلک رسانمش

 • گر توان بود که دور فلک از سر گیرند

  تو دگر نادره دور زمانش باشی

 • چه حاجتست عیان را به استماع بیان

  که بی وفایی دور فلک نهانی نیست

 • دستاس فلک شکست خردش

  چون خرد شکست باز بردش

 • ماه که بر لعل فلک کان کند

  در غم آن شب همه شب جان کند

 • با همه زهرم فلک امید داد

  مار شبم مهره خورشید داد

 • رساند رایت منصور بر فلک حافظ

  که التجا به جناب شهنشهی آورد

 • تو بر اوج فلک چه دانی چیست

  که ندانی که در سرایت کیست

 • می نماید که جفای فلک از دامن من

  دست کوته نکند تا نکند بنیادم

 • مگر شمس فلک باشد بدین فرخنده دیداری

  مگر نفس ملک باشد بدین پاکیزه اخلاقی

 • بده تا روم بر فلک شیر گیر

  به هم بر زنم دام این گرگ پیر

 • فلک را گهر در صدف چون تو نیست

  فریدون و جم را خلف چون تو نیست

 • من سیه روز نبودم ز ازل

  هر چه کرد این فلک اخضر کرد

 • گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

  بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی

 • نه آفتاب وجود ضعیف انسان را

  که آفتاب فلک را ضرورتست زوال

 • نتوان بود با فلک گستاخ

  نتوان کرد بهر گیتی ناز

 • نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل

  آنچه در سرّ سویدای بنی آدم ازوست

 • به فلک می رود آه سحر از سینه ما

  تو همی برنکنی دیده ز خواب سحری

 • گرم به گوشه چشمی شکسته وار ببینی

  فلک شوم به بزرگی و مشتری به سعادت

 • جامی چه بقا دارد در رهگذر سنگی

  دور فلک آن سنگست ای خواجه تو آن جامی

 • صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را

  تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

 • ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

  تا تو نانی بکف آری و بغفلت نخوری

 • بس عقل عیسوی که ز مشکین صلیب او

  زنار بندد ارچه فلک طیلسان اوست

 • فلک جز عشق محرابی ندارد

  جهان بی خاک عشق آبی ندارد

 • آثار رحمتی که جهان سر به سر گرفت

  احمال منتی که فلک زیر بار کرد

 • پدر گفت ای پسر ترا درین نوبت فلک یاوری کرد و اقبال رهبری که صاحب دولتی در تو رسید و بر تو ببخشائید و کسر حالت را بتفقدی جبر کرد و چنین اتفاق نادر افتد و بر نادر حکم نتوان کرد زنهار تا بدین طمع دگرباره گرد ولع نگردی

 • در گوش دلم گفت فلک پنهانی

  حکمی که قضا بود ز من میدانی

 • گر کار فلک به عدل سنجیده بدی

  احوال فلک جمله پسندیده بدی