شعرفارسی

قدح ساز

قدح ساز
قدح پیما
ساقی، کسی که آب یا شراب می‌دهد
1

کاربردهای قدح ساز

  • چون غنچه گل قرابه پرداز شود

    نرگس به هوای می قدح ساز شود