شعرفارسی

قرابه

قرابه
شیشه شراب صراحی
1

کاربردهای قرابه

  • چون غنچه گل قرابه پرداز شود

    نرگس به هوای می قدح ساز شود