شعرفارسی

لاف

لاف
خودستایی به دروغ
بی حیایی
جنگ
سخن
ادعا
1

کاربردهای لاف

  • گفت اندیشه مدارید که یکی منم درین میان که به تنها پنجاه مرد را جواب دهم و دیگر جوانان هم یاری کنند این بگفت و مردم کاروان را به لاف او دل قوی شد و به صحبتش شادمانی کردند و بزاد و آبش دستگیری واجب دانستند

  • بده ساقی آن می کز او جام جم

    زند لاف بینایی اندر عدم

  • نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج

    نروند اهل نظر از پی نابینایی