لعبت

لعبت
بازیچه، عروسک
معشوق، بت، دلبر
1

کاربردهای لعبت

 • غلام قامت آن لعبتم که بر قد او

  بریده اند لطافت چو جامه بر بدنش

 • کمترین لعبت او جان تست

  این چگونه و چون جان کی شد درست

 • در اندیشه که لعبت باز گردون

  چه بازی آردش زان پرده بیرون

 • جهان ناگه شبیخون سازیی کرد

  پس آن پرده لعبت بازیی کرد

 • لعبت شیرین اگر ترش ننشیند

  مدعیانش طمع کنند به حلوا

 • همشیره جادوان بابل

  همسایه لعبتان کشمیر

 • کس نماند که به دیدار تو واله نشود

  چون تو لعبت ز پس پرده پدیدار آیی