لعبت باز

لعبت باز
عروسک باز. بازیگر. عامل خیمه شب بازی
1

کاربردهای لعبت باز

  • دگر ره چرخ لعبت باز دستی

    به بازی برد با لعبت پرستی

  • در اندیشه که لعبت باز گردون

    چه بازی آردش زان پرده بیرون

  • جهان ناگه شبیخون سازیی کرد

    پس آن پرده لعبت بازیی کرد