لعل

لعل
از سنگ های گرانبها به رنگ سرخ
1

کاربردهای لعل

 • طوق خورشید گر زمرد بود

  لعل من هم به هیچ معدن نیست

 • لعل من چیست عقده های دلم

  عقد خونین بهیچ مخزن نیست

 • می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو

  روزی ما باد لعل شکرافشان شما

 • کنون به آب می لعل خرقه می شویم

  نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت

 • شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

  روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

 • بداد لعل لبت بوسه ای به صد زاری

  گرفت کام دلم ز او به صد هزار الحاح

 • لعل تو که هست جان حافظ

  دور از لب مردمان دون باد

 • گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد

  با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد

 • خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت

  بفرما لعل نوشین را که زودش باقرار آرد

 • ایا پرلعل کرده جام زرین

  ببخشا بر کسی کش زر نباشد

 • شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی

  دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد

 • طمع به قند وصال تو حد ما نبود

  حوالتم به لب لعل همچو شکر کن

 • همه سنگها پاس دار ای پسر

  که لعل از میانش نباشد به در

 • که سهل است لعل بدخشان شکست

  شکسته نشاید دگرباره بست

 • مناسب لب لعلت حدیث بایستی

  جواب تلخ بدیعست از آن دهان ای دوست

 • عمر منست زلف تو بو که دراز بینمش

  جان منست لعل تو بو که به لب رسانمش

 • شهری به تیغ غمزه خون خوار و لعل لب

  مجروح می کنی و نمک می پراکنی

 • بیا ساقی که لعل پالوده را

  بیاور بشوی این غم آلوده را

 • فروزنده لعلی که ریحان باغ

  ز قندیل او برفروزد چراغ

 • سنبل او سنبله روز تاب

  گوهر او لعل گر آفتاب

 • کی شدی این سنگ مفرح گزای

  گر نشدی درشکن و لعل سای

 • ماه که بر لعل فلک کان کند

  در غم آن شب همه شب جان کند

 • سوی من لب چه می گزی که مگوی

  لب لعلی گزیده‌ام که مپرس

 • نهد لعل و فیروزه در صلب سنگ

  گل لعل در شاخ پیروزه رنگ

 • از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار

  صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

 • چه می خسبی ای فتنه روزگار

  بیا و می لعل نوشین بیار

 • گفت آن لعل بدخشانی چه شد

  گفت میدانیم و میدانی چه شد

 • ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است

  که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

 • هر می لعل کز آن دست بلورین ستدیم

  آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند

 • ای سرو خوش بالای من ای دلبر رعنای من

  لعل لبت حلوای من از من چرا رنجیده ای

 • درم از دیده چکانست به یاد لب لعلت

  نگهی باز به من کن که بسی در بچکانم

 • تو دهی و تو آری از دل سنگ

  آتش لعل و لعل آتش رنگ

 • این لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفت

  وین تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دید

 • آن لعل را به رشته مریم که درکشید

  از سوزن مسیح که شکل میان اوست

 • اینجا به می لعل بهشتی می ساز

  کانجا که بهشت است رسی یا نرسی

 • ای دوست حقیقت شنواز من سخنی

  با باده لعل باش و با سیم تنی