مانا

مانا
گویا، مثل اینکه
1

کاربردهای مانا

  • امروز اوستاد بدرسم نگه نکرد

    مانا که رنج و سعی فقیران ثمر نداشت

  • هر دم لبش به خنده برآید مسیح نو

    مانا که مریمی دگر اندر دهان اوست