مجسطی

مجسطی
نام کتابی است در علم ریاضی مشتمل بر دلایل و اصول اشکال علم هندسه ، موجد آن بطلمیوس است و در اصل نام علمی است به هیئت افلاک و زمین و مقادیر حرکات وکمیت ابعاد و اجرام و به زبان یونانی به معنی ترتیب است
1

کاربردهای مجسطی

  • به وقت هندسه عبرت نمائی

    مجسطی دان و اقلیدس گشائی