شعرفارسی

مستوری

مستوری
پوشیدگی
پارسایی و نجابت
1

کاربردهای مستوری

 • کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت

  به که نفروشند مستوری به مستان شما

 • چو بانگ دهل هولم از دور بود

  به غیبت درم عیب مستور بود

 • تا به غایت ره میخانه نمی دانستم

  ور نه مستوری ما تا به چه غایت باشد

 • فقیهی بر افتاده مستی گذشت

  به مستوری خویش مغرور گشت

 • بیا ساقی آن بکر مستور مست

  که اندر خرابات دارد نشست

 • عشق و مستوری نباشد پای گو در دامن آور

  کز گریبان ملامت سر برآوردن نیارد

 • هر که با مستان نشیند ترک مستوری کند

  آبروی نیک نامان در خرابات آب جوست