شعرفارسی

مشام

مشام
بویایی
بینی
1

کاربردهای مشام

  • بده تا بخوری در آتش کنم

    مشام خرد تا ابد خوش کنم

  • تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام

    شمه ای از نفحات نفس یار بیار