مشتری

مشتری
مشتری
ستاره ای از سیارات فلک ششم که آن رابه فارسی برجیس نامند. آن را سعد اکبر و قاضی فلک هم می‌گویند
خریدار، خواستار
1

کاربردهای مشتری

  • برفت رونق بازار آفتاب و قمر

    از آن که ره به دکان تو مشتری آموخت

  • نمازش برد چون هندو پری را

    ستودش چون عطارد مشتری را

  • گرم به گوشه چشمی شکسته وار ببینی

    فلک شوم به بزرگی و مشتری به سعادت