مشک

مشک
مشکین
ماده‌ای خوشبو و سیاه رنگ که از ناف آهوی خطائی بدست می‌آید.
1

کاربردهای مشک

 • دردا که از آن آهوی مشکین سیه چشم

  چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد

 • با همه عطف دامنت آیدم از صبا عجب

  کز گذر تو خاک را مشک ختن نمی کند

 • خوش می کنم به باده مشکین مشام جان

  کز دلق پوش صومعه بوی ریا شنید

 • بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی

  شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز

 • گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن

  یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

 • بیاض روی تو را نیست نقش درخور از آنک

  سوادی از خط مشکین بر ارغوان داری

 • هیچ مژگان دراز و عشوه جادو نکرد

  آنچه آن زلف دراز و خال مشکین کرده اند

 • نکهت جانبخش دارد خاک کوی دلبران

  عارفان آنجا مشام عقل مشکین کرده اند

 • همانا که در پارس انشای من

  چو مشک است کم قیمت اندر ختن

 • اگر ابلهی مشک را گنده گفت

  تو مجموع باش او پراگنده گفت

 • ما نامه بدو سپرده بودیم

  او نافه مشک اذفر آورد

 • حرف های خط موزون تو پیرامن روی

  گویی از مشک سیه بر گل سوری رقمند

 • عودست زیر دامن یا گل در آستینت

  یا مشک در گریبان بنمای تا چه داری

 • ولی به خواجه عطار گو ستایش مشک

  مکن که بوی خوش از مشتری نهانی نیست

 • وان نافه که مشک ناب دارد

  خون ریختنش چه آب دارد

 • خط مشک بوی و خالت به مناسبت تو گویی

  قلم غبار می رفت و فروچکید خالی

 • مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای

  که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد

 • مویی چنین دریغ نباشد گره زدن

  بگذار تا کنار و برت مشک بو بود

 • این نسیم خاک شیرازست یا مشک ختن

  یا نگار من پریشان کرده زلف عنبرین

 • معطر بود و خوب و دلپذیری

  «بدو گفتم که مُشکی یا عبیری

 • آن خال چو مشک دانه چونست

  وان چشمک آهوانه چونست

 • فریدون فرخ فرشته نبود

  ز مشک و ز عنبر سرشته نبود

 • فضل و هنر ضایعست تا ننمایند

  عود بر آتش نهند و مشک بسایند