مصروعی

مصروع
کسی که گرفتار بیماری صرع باشد
برزمین افکنده شده
1

کاربردهای مصروعی

  • برآورد از جگر آهی شغب ناک

    چو مصروعی ز پای افتاد بر خاک