شعرفارسی

مغاک

مَغاک
گودال
گور
1

کاربردهای مغاک

  • می ام ده مگر گردم از عیب پاک

    بر آرم به عشرت سری زین مغاک