نافه

نافه
ناف آّهوی مشک. کیسه ای مشکین به اندازه ٔ تخم مرغ، که زیر پوست شکم آهوی ختائی نر قرار دارد ودر آن مشک وجود دارد
1

کاربردهای نافه

 • دردا که از آن آهوی مشکین سیه چشم

  چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد

 • از رهگذر خاک سر کوی شما بود

  هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد

 • به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه

  جای دل های عزیز است به هم برمزنش

 • وان نافه که مشک ناب دارد

  خون ریختنش چه آب دارد

 • او خود چو غبار مشگوش داشت

  از نافه عشق بوی خوش داشت

 • مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای

  که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد

 • بر چشم که جلوه می نمائی

  در مغز که نافه می گشائی