نافه گشای

نافه گشای
عطر افشان
1

کاربردهای نافه گشای

  • مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای

    که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد