شعرفارسی

ناهید چنگی

زهره‌ی چنگی
ناهید چنگی
آوازه خوان آسمان
1

کاربردهای ناهید چنگی

  • بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن

    به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش

  • چنان برکش آواز خنیاگری

    که ناهید چنگی به رقص آوری