نزل

نزل
غذایی که برای مهمان بیاورند
بخشش، احسان
1

کاربردهای نزل

  • مپندار اگر طاعتی کرده ای

    که نزلی بدین حضرت آورده ای

  • جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق

    درمانده ام هنوز که نزلی محقرست

  • نزل تحیت به زبانش رسان

    معرفت خویش به جانش رسان