نسرین

نسرین
نسرین
گلی سفیدرنگ و کوچک و خوشبو
1

کاربردهای نسرین

  • بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال

    چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد

  • ز رنگ و بوی تو ای سروقد سیم اندام

    برفت رونق نسرین باغ و نسترنش

  • رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار

    گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد