شعرفارسی

نوآیین

نوآئین
زیبا، آراسته
بدیع، تازه
نو پدید آمده
نوباوه
شایسته
جوان
1

کاربردهای نوآیین

  • مغنی بزن آن نوآیین سرود

    بگو با حریفان به آواز رود