نوش آباد

نوش آباد
شکرستان . شکرزار.
کنایه از لب معشوق
1

کاربردهای نوش آباد

  • به نوش آباد آن خرمای در شیر

    شکر خواند انگبین را چاشنی گیر