نگار

نگار
نقش، تصویر، نگاشته، آرایش، آب و رنگ
بت، صنم
کنایه از معشوق
1

کاربردهای نگار

 • بوی بنفشه بشنو و زلف نگار گیر

  بنگر به رنگ لاله و عزم شراب کن

 • دیر آمدی ای نگار سرمست

  زودت ندهیم دامن از دست

 • مرا پلنگ به سرپنجه ای نگار نکشت

  تو می کشی به سرپنجه نگارینم

 • من خسته چون ندارم نفسی قرار بی تو

  به کدام دل صبوری کنم ای نگار بی تو

 • سر باغ و بوستانم به چه دل بود نگارا

  که به چشم من جهان شد همه زرنگار بی تو

 • قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام

  تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد