تیز

تیز
تند و خشم آگین
1

کاربردهای تیز

  • نگه کرد قاضی در او تیز تیز

    معرف گرفت آستینش که خیز

  • وز آنجا راه صحرا تیز برداشت

    چو دریا اشک صحرا ریز برداشت