نیوشیدن

نیوشیدن
گوش کردن، شنیدن
1

کاربردهای نیوشیدن

  • چو گلرخ پیش او آن قصه بر گفت

    نیوشنده چو برگ لاله بشکفت

  • کنون تا چه داری بیار از خرد

    که گوش نیوشنده زو برخورد