هجران

هجران
هجر
جدایی، دوری
1

کاربردهای هجران

 • ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم

  غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم

 • ستاره شب هجران نمی فشاند نور

  به بام قصر برآ و چراغ مه برکن

 • درد عشقی کشیده ام که مپرس

  زهر هجری چشیده ام که مپرس

 • نه میپرسیدم از هجر و وصالی

  نه آگه بودم از نقص و کمالی

 • ز عشق و وصل و هجر و عهد و پیوند

  تو حرفی خواندی و من دفتری چند

 • ترا کرد آرزوی وصل خرسند

  مرا هجران گسست از هم رگ و بند

 • با وصل نمی پیچم وز هجر نمی نالم

  حکم آن چه تو فرمایی من بنده فرمانم

 • گر شب هجران مرا تاختن آرد اجل

  روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دوست

 • مرا به روز قیامت مگر حساب نباشد

  که هجر و وصل تو دیدم چه جای موت و اعادت