همایون

همایون
خجسته، فرخنده، مبارک
نام یکی از آهنگ‌های موسیقی ایرانی
1

کاربردهای همایون

  • به روز همایون و سال سعید

    به تاریخ فرخ میان دو عید

  • الا ای همای همایون نظر

    خجسته سروش مبارک خبر

  • مبارک بادت این سال و همه سال

    همایون بادت این روز و همه روز