شعرفارسی

هوی

هوی
هوا
میل، خواهش، آرزو
عشق
1

کاربردهای هوی

 • گر که هر مطلوب را طالب شویم

  با چه نیرو بر هوی غالب شویم

 • این سخن پروین نه از روی هوی ست

  هر کجا نوری است ز انوار خداست

 • دل به امید روی او همدم جان نمی شود

  جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند

 • همه را دیده به رویت نگرانست ولیکن

  خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را

 • مایه پرهیزگار قوت صبرست و عقل

  عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست

 • هر که هوا گرفت و رفت از پی آرزوی دل

  گوش مدار سعدیا بر خبر سلامتش

 • خاک من زنده به تأثیر هوای لب توست

  سازگاری نکند آب و هوای دگرم

 • به هوای سر زلف تو درآویخته بود

  از سر شاخ زبان برگ سخن های ترم

 • از دل به هوا بخار داده

  خارا و قصب به خار داده

 • آن چنان در هوای خاک درش

  می رود آب دیده ام که مپرس

 • چون غنچه گل قرابه پرداز شود

  نرگس به هوای می قدح ساز شود

 • خانه من ریخت از باد هوا

  خرمن تو سوخت از برق هوی

 • بارکشیده جفا پرده دریده هوا

  راه ز پیش و دل ز پس واقعه ایست مشکلم

 • حقایق سرایی است آراسته

  هوی و هوس گرد برخاسته

 • گر در سرت هوای وصال است حافظا

  باید که خاک درگه اهل هنر شوی

 • کنون هوای عمل می زند کبوتر نفس

  که دست جور زمانش نه پر گذاشت نه بال

 • گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان

  نگاه دار سر رشته تا نگه دارد