واجب

واجب
لازم ، ضروری
فعلی که عمل بدان لازم است و ترکش گناه دارد
سزاوار، شایسته
مایحتاج
1

کاربردهای واجب

  • رقیبان حرم بنواختندش

    به واجب جایگاهی ساختندش