وادی

وادی
رودبار
دره
صحرا، بیابان
1

کاربردهای وادی

 • برون رفت و هر جانبی بنگرید

  بر اطراف وادی نگه کرد و دید

 • در آن وادی که جائی بود دلگیر

  نخوردی هیچ خوردی خوشتر از شیر

 • که پیرامون آن وادی به خروار

  همه خر زهره بد چون زهره مار

 • با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم

  همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم