واپسی

واپسی
عقب ماندگی
1

کاربردهای واپسی

  • قافله شد واپسی ما ببین

    ای کس ما بیکسی ما ببین